Уюмдун структурасы

Жетекчи: Полянская Галина Рудольфовна

Бөлүмдөр:

АЙМАК ТААНУУ БӨЛҮМҮ

Жерин таануу бөлүмүнүн кызматы болуп  Кыргыз Республикасынын окуучулары менен мектептен тышкаркы билим берүү мекемелеринин  аймак таануу боюнча иштерин Кыргыз Республикасындагы туристтик-жерин таануучу “Туулган жерим” Кыймылынын программасына ылайык уюштуруу эсептелет.

Билим берүү системасында аймак таануу балдар жана жаштарды тарбиялоодо жана окутууда традициялуу жана натыйжалуу каражат болуп эсептелет. Кыргызстанда изилдөөлөрдүн, экскурсиялардын, жүрүштөрдүн,  жерин таануучулук иреттүү байкоолордун жана изилдөөлөрдүн атайын усулдары, ар түрдүү практикалык көндүмдөрдүн  өздөшүүсү, окуучуларды  атуулдукка, мекенди сүйүүгѳ жана адептүүлүккө, кичи мекенин сүйүүгө тарбиялоо кеңири жайылтылган.Жерин таанууну үгүттөө жана жайылтуу  мектептеги жерин таануучулук иштерде өсүп келе жаткан муундарды атуулдукка, тарыхый жана адептүүлүккө тарбиялоонун формасы катары багытталган.

“Туулган жерим” Кыймылынын негизги мааниси туулган жерин тереңирээк билүүгө, анын жаратылышынын тарыхынын маданиятынын өзгөчөлүгүн жана өлкөнүн, дүйнө жүзүнүн жаратылышы, тарыхы жана маданияты менен болгон байланышын терең түшүнүүгө, түзүүчүлүк, жаратуучулук иш-аракеттерге катышууга  жана өз жөндөмдүүлүктөрүн өстүрүүгө жардам берүү болуп эсептелет.

Кыргызстандын окуучуларынын «Туулган жерим» аймак таануу-туристтик Кыймылынын алкагында аймак таануу-туристтик слёттору жана  мелдештери, жүрүштөр жана экскурсиялар, тематикалык конференциялар, аймак таануу боюнча викториналар, конкурстар, олимпиадалар, аймак таануу боюнча педагогикалык окуулар; коомго  жана жаратылышка байкоолор жана изилдѳѳлѳр жүргүзүү; летопись, окуялардын жана а  кубулуштардын хроникасын түзүү; долбоорлор иштеп чыгуу; аймак таануу боюнча маалыматтар банкын даярдоо, эстелик Китебин түзүү, музей коллекциясын түзүү жана мектеп музейлеринин иш-аракеттерин уюштуруу; “Табият менен таттуу мамиледе болуу”, жаратылышты жана тарых, маданият эстеликтерин коргоо акцияларына катышуу; көргөзмөлөрдү, майрамдарды, тематикалык күндөрдү, жергиликтүү басма сөздөрүнө чыгууларды уюштуруу жолдору менен аймак таануу боюнча билимдерди үгүттөө, жайылтуу; кыймылдын лидерлерин окутуу.

Жаш аймак таануучулар жана алардын жетекчилери үчүн республикалык сынактар жана викториналар, ошондой эле майрамдарга менен юбилейлик даталарга арналган экология жана аймак таануу боюнча бир катар иш-чаралар ѳткѳрүлүп турат..

ЭКОЛОГИЯ БӨЛҮМҮ

Борбордун тарбиялоо системасында негизги орундардын бирин экологиялык маданиятты калыптандыруу ээлейт.

Негизги максаттар:

  • биздин коомдогу кабыл алынган укуктук жана нравалык нормалардын негизинде балдарды курчап турган чөйрөгө  жооптуу мамиле жасоого тарбиялоо;
  • адам менен жаратылыштын үзгүлтүксүз байланышын, дүйнөнүн бүтүндүгүн экологиялык ой-жүгүртүү аркылуу түшүнүүнү калыптандыруу;
  • жаратылышты коргоо жана аны кайра өндүрүү боюнча окуучуларды практикалык иш-аракеттерге тартуу.

Биздин программалар:

  • «Экология боюнча өтмө программа»
  • «Жаратылышка сүйүү менен»
  • «Жаратылыш жана фантазия»
  • «Жаш экологдор»
  • «Жаратылыш белектери»

РБӨЭЖТТБ өзүнүн иш-аракеттерин Кыргыз Республикасынын бардык аймагында «Туулган жерим» и «Жаратылыш менен таттуу мамиледе болуу» республикалык экологиялык программалар менен иш алып баруу аркылуу жүргүзөт.

РБӨЭЖТТБ өзүнүн иш-аракеттеринин жылдарында жогоруда  аталган экологиялык иш-чараларга 30 000 ашык окуучулар жана 3000дей мугалимдер жана ийримдердин жетекчилери катышышты. Мындан тышкары 30 ашык мугалим ГАООСЛХнын ардак грамоталары менен сыйланышты жана 11 мугалим курчап турган чөйрөнү коргоонун отличниктери наамын алышты.

Мектептен тышкаркы экологиялык билим берүүнүн максаты жашоонун мыкты сапатына багытталган экологиялык көз карашы бар жана ушунун негизинде экологиялык максатка ылайыктуу жүрүм-турум жана иш-аракеттерди жүзөгө ашырган атуулду тарбиялоо болуп эсептелет.

ТУРИЗМ БӨЛҮМҮ

Кошумча билим берүү системасында балдар-өспүрүмдөр туризми  социалдык чөйрөдөгү өзгөрүүлөргө тез жана тышкы чөйрөгө мобилдүү жооп кайтарууга мүмкүнчүлүк берген, өзүнө тарбиялоо, окутуу жана жаш инсандын өнүгүүсүн камтыган универсалдуу педагогикалык система катары каралат. Окуучулар менен жүргүзүлгөн туристтик иш-аракеттер жаратылышты билип таанууга, чыгармачылыкка, искусство менен спортко; кыргыз элинин маданиятынын баалуулуктарына жана салттарына катыштырууга  инсанды мотивациялоону калыптандыруунун ресурсу катары каралат.

Биздин борбордо төмөндөгүдөй программалар боюнча 13 туристтик ийрим иш алып барат: «Жаш туристтер», «Тоо туристтери», «Жаш тоо туристтери», « туризм боюнча жаш инструкторлор», « Туристтик мелдештердин жаш калыстары».

Жыл ичинде туристтик ийримдердин окуучулары бир күндүк, көп күндүк, даражалуу жана категориялык жүрүштөргө чыгышат. Мындай жүрүштөрдө төмөндөгүлөр : аймак таануу боюнча байкоолор жана изилдөөлөр, III жаштар разрядынан  I спорттук разрядга чейинки спорттук туристтик разряддардын нормативдери аткарылат.

Каникул мезгилинде туризм бөлүмү  тарабынан окуучулар жана мугалимдер арасында максаттары туристтик көндүмдөрдү жогорулатуу жана мыктылоо болгон Республикалык туристтик сборлор, мелдештер,  слеттор  өткөрүлөт. Ошондой эле Кыргыз тоо кыркаларынын капчыгайларына жайкы каникул мезгилинде окуучулардын активдүү жана ден соолукта эс алуусун уюштуруу үчүн экскурсиялар өткөрүлөт. 

Туристтик-аймак таануу иштерин уюштуруучулар үчүн жыл сайын туристтик даярдыктын ар кандай денгээли үчүн Республикалык семинарлар өткөрүлүп турат. Мында мектеп окуучулары менен туристтик жана аймак таануу жүрүштөрүн уюштуруу жана өткөрүүнүн бардык маселелери боюнча окутуу жүргүзүлөт.

Туризм бөлүмүндө иштеген маршруттук- квалификациялык комиссия Кыргызстандын территориясында окуучулар менен жүрүштөрдү уюштуруу жана өткөрүүдөгү  консультацияларга жана коопсуздукка көзөмөл жүргүзөт.

Бөлүмдүн методисттери жыл сайын жүрүштөрдө жаратылышты окуп-үйрөнүүнүн методдору жана туристтик даярдыктын ар кандай деңгээли боюнча  методикалык адабияттарды жана көрсөтмө куралдарды түзүшөт, жаңылашат жана аларды Кыргызстандын туристтик-аймак таануу иштерин уюштуруучулардын баарына таркатышат.

Поделиться с друзьями:

Comments are closed.